Hướng dẫn về cách gọi

1. Dịch vụ điện thoại quốc tế:
a.Khái niệm:
Dịch vụ gọi trực tiếp đi quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể trực tiếp quay số trên máy điện thoại đến một thuê bao khác thuộc phạm vi quốc tế.
b.Cách sử dụng: Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế, khách hàng bấm theo công thức: 00 + CC + AC + SN. Trong đó:
  • 00 là mã truy nhập gọi đi quốc tế;
  • CC (Country Code) là mã nước cần gọi
  • AC (Area code) là mã vùng của nước cần gọi
  • SN (Subscribe Number) là số máy điện thoại cần gọi
2. Dịch vụ điện thoại nội mạng
a. Khái niệm
Dịch vụ điện thoại nội mạng là dịch vụ cho phép thiết lập các cuộc gọi trong phạm vi mạng iFone-VNN
b. Cách sử dụng
Để sử dụng điện thoại nội mạng, khách hàng chỉ cần quay đủ 9 chữ số đăng ký của thuê bao iFone-VNN khác: XXXXXXX